Privacy en algemene voorwaarden

Bescherming persoonlijke gegevens - GDPR of AVG

Alle data die door een inschrijving voor een opleiding of vorming of door het zich abonneren op één van de nieuwsbrieven worden bekomen, worden op onze server opgeslagen en enkel gebruikt voor commerciële doeleinden.Onder commerciële doeleinden wordt hoofdzakelijk verstaan het sturen van gerichte nieuwsbrieven, berichten of communicatie onder éénder welke vorm om de betrokkene van een bepaalde doelgroep op de hoogte te houden van de opleidingen en vormingen op het agenda.Deze data worden niet aan derden vrijgegeven.Iedere inschrijver op de nieuwsbrief of deelnemer aan een opleiding of vorming kan op éénvoudig verzoek de door hem verleden data laten wijzigen, aanpassen, schrappen of een kopie vragen.Het volstaat om met ons contact op te nemen via de contactpagina en er zal onverwijld ingegaan worden op uw verzoek.Ook kan men zich ten allen tijde uitschrijven op één of al onze nieuwsbrieven door éénvoudig te klikken op de daartoe voorziene "unsubscribe link" die aan elke nieuwsbrief werd gevoegd.

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Door het bezoek aan onze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden, IER en de privacyverklaring.Het inschrijven op onze seminaries en opleidingen verbindt u tot deze algemene voorwaarden en privacyverklaring.Wij rekenen op een aanwezigheid van minimum 10 deelnemers alvorens de specifieke opleiding plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen.

Inschrijving

De inschrijving voor al onze opleidingen en vormingen verbindt u tot betaling van de inschrijvingsprijs. U kan slechts annuleren tot 15 dagen (weekend- en vakantiedagen inbegrepen) voorafgaand aan de startdatum van de opleiding, mits betaling van 10% van de opgegeven prijs, BTW inclusief. Reden is dat zalen dienen gehuurd en catering voorzien te worden in functie van het aantal deelnemers.Annuleren kan door het sturen van een email via onze contactpagina.Inschrijvingen vanaf 15 dagen voor de startdatum van de opleiding of vorming kunnen niet geannuleerd worden en daarvoor dient de volledige prijs betaald te worden, ook wanneer men niet aanwezig was of zal zijn. Het staat éénieder echter vrij een vervanger te sturen.Wanneer iemand zich inschrijft en niet overgaat tot annulatie, maar uiteindelijk niet deel heeft genomen aan de opleiding of vorming waarvoor men zich heeft ingeschreven, zal de volledige prijs worden aangerekend en dient de factuur uiterlijk 15 dagen na de opleiding of vorming betaald te zijn. Zoniet zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling de gewone vergoedende intresten verschuldigd zijn en wordt voorbehoud gemaakt voor alle schade die hier rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg van is.

Pro Mediation onder haar onderneming BV Master Master Mediation is een erkend dienstverlener (DV. 0231795) waardoor u gebruik kan maken van de KMO-portefeuille. Bij elke inschrijving zal u onze naam en registratienummer vermelden, uw naam en onderneming, titel/detail van de opleiding, thema beroepsspecifieke competenties, start en looptijd van de opleiding, prijs excl. BTW en het aantal uren.
Voor de praktische werkwijze verwijzen wij verder naar https://www.promediation.eu/kmop-wse-kwaliteitslabel/kmo-portefeuille.

Toelatingsvoorwaarden

Indien u over een professionele bachelor of master beschikt zoals erkend door de Vlaamse Overheid of gelijkgesteld voldoet u om door Pro Mediation toegelaten te worden om een opleiding te volgen.Ook kandidaten zonder bachelor of master of daarmee gelijkgesteld kunnen uitzonderlijk door Pro Mediation worden toegelaten op voorwaarde dat aangetoond kan worden dat zij over een voldoende ruime relevante werkervaring beschikken, desgevallend na een voorafgaandelijk intakegesprek.

Evaluatieproeven en beoordeling tijdens de opleiding

De beoordeling tijdens de basisopleiding. Onze basisopleiding omvat 80 uur. In geval van afwezigheid zal de deelnemer de les inhalen via een vervangende taak of tijdens een volgende basisopleiding in geval van afwezigheid tijdens het bemiddelingsproces. Het bemiddelingsproces vereist een aanwezigheid van 100%. Elke deelnemer dient minimaal 70 uren effectief aanwezig te zijn opdat een attest kan worden afgeleverd na het slagen in de evaluatieproeven.De deelnemer dient minstens 12/20 voor de theorie te behalen aan de hand van een schriftelijke proef en minstens 12/20 voor de praktijk aan de hand van permanente praktijkevaluatie tijdens de lessen en een mondelinge eindevaluatie aan de hand van een rollenspel en zelfevaluatie, conform de beoordelingscriteria FBC.De beoordeling tijdens de specialisatie. Onze specialisatie bemiddeling in familiale zaken omvat 40 uren. De specialisatie bemiddeling in burgerlijke en handelszaken omvat 36 uren en in sociale en arbeidsrelaties omvat  35 uren. Elke deelnemer dient minimaal 35 uren effectief aanwezig te zijn opdat een attest kan worden afgeleverd na het slagen in de evaluatieproeven. effectieve aanwezigheid. De evaluatie geschiedt voor het praktische gedeelte aan de hand van permanente praktijkevaluatie tijdens de lessen en een mondelinge eindevaluatie aan de hand van een rollenspel of een paper met mondelinge verdediging en een zelfevaluatie, conform de beoordelingscriteria FBC en voor het schriftelijke gedeelte aan de hand van het maken van maximaal 2 korte taken na de les over psychosociale en/of juridische en/of culturele dimensie, conform de beoordelingscriteria FBC.Het bekwaamheidsattest van de specialisatieopleiding wordt afgeleverd aan de deelnemer, op voorwaarde dat hij beschikt over een attest waaruit blijkt dat hij geslaagd is voor de basisopleiding, hij minstens effectief 40 uur (in de familiale) of 35 uur (in de burgerlijke en handelszaken en in sociale en arbeidsrelaties), specialisatieopleiding heeft gevolgd en hij minstens 12/20 heeft behaald voor de theorie en minstens 12/20 voor de praktijk.Indien je als gevolg van overmacht niet kan deelnemen aan een examen of evaluatieproef, meld je dit via info@promediation.eu ten laatste op de dag van je examen voorafgaand de start ervan. Je bezorgt ons ten laatste 1 dag na afwezigheid een geldig doktersattest via info@promediation.eu. Er wordt samen met u nagegaan wanneer uw inhaalexamen mogelijk is op het moment dat de digitale versie van het doktersattest binnen is.

Erkenningsvoorwaarden door de FBC - criteria voor erkenning van bemiddelaars

De kandidaat-bemiddelaar toont aan hetzij met vrucht een opleiding van het niveau bachelor overeenkomstig het Bologna-akkoord of gelijkwaardig te hebben gevolgd, met daarnaast minstens twee jaar professionele ervaring, hetzij minstens vijf jaar professionele ervaring te hebben verworven, met vereiste kwalificaties met betrekking tot de aard van het conflict door de huidige beroepsuitoefening of die van het verleden en mits het volgen van een basisopleiding + 1 specialisatie bij een erkende vormingsinstantie en mits geen schriftelijke veroordelingen te hebben opgelopen in het strafregister of andere disciplinaire/administratieve sancties, kan in principe in aanmerking komen om als bemiddelaar erkend te kunnen worden door de Federale Bemiddelingscommissie.

FBC criteria voor erkenning van bemiddelaars
FBC aanvraag tot erkenning
FBC richtlijnen voor indiening van een dossier

Betaling

De betaling voor de opleiding dient bij ons binnen te zijn uiterlijk de dag voor de aanvang van ervan. Zoniet is uw inschrijving niet definitief en loopt u het risico niet meer toegelaten te worden indien de opleiding volzet is.Als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille dient het BTW-bedrag gestort te zijn voor de aanvang van de opleiding op rekening van Pro Mediation / MASTER MEDIATION BE32 3631 7882 5402 onder vermelding van uw factuurnummer, tevens dient u de aanvraag tot gebruik van de KMO-portefeuille te hebben ingediend.

Facturatie

De inschrijvingen verlopen via onze site door te klikken op de gewenste opleiding of vorming en de gevraagde velden in te vullen. Zodra deze correct zijn ingevuld verzonden is ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven email adres, en tenslotte uiterlijk de maand voor de start van de opleiding de factuur met betalingsmodaliteiten. De betaling voor de opleiding dient bij ons binnen te zijn uiterlijk de dag voor de aanvang van ervan of  vervaldatum. Als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille dient uw project afgewerkt te zijn.

Annulatie door de organisatie

De organisatie behoudt zich het recht voor om een opleiding of vorming te annuleren of de datum en locatie ervan te wijzigen tot 5 dagen voor de startdatum zonder daarvoor de reden op te geven en zonder recht op schadevergoeding. Ingeschreven deelnemers zullen voorafgaand op de hoogte gebracht worden per email. In geval van annulatie zal het inschrijvingsbedrag binnen de 5 dagen teruggestort worden aan de ingeschreven deelnemers.

Aanvragen, studiepunten, studieuren, aanwezigheidsattesten

De algemene regel is dat enkel diegene die op het VOLLEDIGE opleiding aanwezig was in het bezit zal worden gesteld van een aanwezigheidsattest.In geval van nog niet betaalde factuur wordt geen aanwezigheidsattest verschaft aan de betrokken persoon tot aan de betaling.De aanwezigheidsattesten worden enkel afgeleverd aan de deelnemers die op het einde van de opleiding of vorming hun handtekening geplaatst hebben op de daartoe voorziene lijst.Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt.Indien er studiepunten of aanwezigheidsuren door een beroepsorganisatie worden toegekend voorafgaand aan de opleiding of vorming, wordt dit uitdrukkelijk meegedeeld in de communicatie en vermeld op de website.Indien er geen vemelding wordt gemaakt, zijn er dus voorafgaandelijk geen punten toegekend en dient men terug te vallen op de regels die van toepassing zijn voor een welbepaalde beroepsorganisatie.In de meeste gevallen kunnen deelnemers hun aanwezigheidsattest dan zelf indienen bij hun beroepsorganisatie en kunnen er afzonderlijk punten toegekend worden. In ieder geval is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor de beslissing al dan niet deel te nemen aan een opleiding of vorming aan dewelke voorafgaandelijk geen punten door zijn of haar beroepsorganisatie zijn toegekend.

Vrijwaring

De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie verkregen op de door haar georganiseerde opleidingen en vormingen. Dit betekent dat de organisatie niet aansprakelijk kan zijn voor het gebruik van deze informatie of voor de eventueel foutief verschafte informatie en het gebruik daarvan alsook niet voor het foutief gebruik door de deelnemers of derden van daar verkregen informatie. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies van goederen van de deelnemers, diefstal of andere misdrijven die zich hebben voorgedaan op de plaats waar een opleiding of vorming wordt gegeven.

IER

Het lesmateriaal van Pro Mediation is beschermd en omvat alle informatie/materialen dewelke door Pro Mediation voor de basisopleiding, specialisaties en permanente vormingen wordt weergegeven en aangeboden in alle vormen : drukwerk, hard- en softcopy, slides, publicaties, oefeningen, video-en digitale weergave etc...De deelnemers hebben geen toelating om het materiaal/de lessen van Pro Mediation zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken door onder meer bijvoorbeeld te kopiëren, verspreiden, fotograferen, maken van video- of audioopnames, inspireren en gebruiken voor andere dan louter eigen gebruik (bijvoorbeeld het gebruik/overmaken aan derden ervan in andere opleidingen zonder schriftelijke toelating van Pro Mediation is verboden).In geval van schriftelijke toestemming zal het materiaal in samenspraak met het vormingsinstituut Pro Mediation in ongewijzigde vorm worden gehanteerd inclusief de beschermde merknaam van Pro Mediation en copyrightvermelding, al dan niet tegen vergoeding.Bij inbreuken hierop behoudt Pro Mediation zich het recht voor om hiervoor een schadevergoeding te vorderen.

Geschillen

Alle geschillen behoren tot de territoriale bevoegdheid van de hoven en de rechtbanken te Antwerpen en zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem gerust contact op met Pro Mediation. Wij staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden.

Neem contact op
Pro Mediation opleiding bemiddeling en praktijkbemiddeling